Zespół bkp

[:pl]

Marcin Suszyński

Kierownik przychodni, epidemiolog

Lek. wet. Marcin Suszyński prowadzi przychodnię SpecVet, w której zajmuje się marketingiem oraz transferem nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończył w 2004 roku, a następnie jako pierwszy Polak ukończył magisterskie studia podyplomowe Master of Preventive Veterinary Medicine (MPVM) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Ponadto odbył liczne międzynarodowe i krajowe szkolenia (w tym studia specjalizacyjne) związane z ochroną zdrowia publicznego i higieny zwierząt. Jest ekspertem w dziedzinie epidemiologii i biosecurity, a także zoonoz oraz chorób o znaczeniu strategicznym.

W przeszłości zajmował się weterynaryjną kontrolą graniczną oraz transportem lotniczym. Prowadził wykłady dla słuchaczy studiów specjalizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz zajęcia dla studentów anglojęzycznych z chorób zakaźnych. Obecnie poświęca się rozwojowi programów ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii. Wykorzystując swoje międzynarodowe kontakty uniwersyteckie sprowadza do Polski światowej sławy profesorów, specjalistów z różnych dziedzin weterynarii.

Agnieszka Neska-Suszyńska

Ordynator, konsultant ds. nefrologii, urologii oraz endokrynologii

Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska specjalizuje się w leczeniu pacjentów z chorobami nerek i dróg moczowych, a także w diagnostyce chorób o podłożu endokrynologicznym. W swojej Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej na warszawskim Ursynowie konsultuje przypadki nefrologiczne z całej Polski, zapewniając nowoczesną i kompleksową diagnostykę oraz zaawansowane metody leczenia, z terapią nerkozastępczą (hemodializą) włącznie.

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończyła w 2006 roku. Następnie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności pod okiem najlepszych amerykańskich internistów z kliniki AMC w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, gdzie asystowała w pionierskich badaniach klinicznych, konsultowała nietypowe przypadki zaburzeń nefrologicznych i zatruć oraz przeprowadzała specjalistyczne terapie, uwzględniające hemodializę i inne techniki detoksykacyjne.

Zainteresowania naukowe: techniki detoksykacyjne, transplantacje nerek, choroby kłębuszkowe nerek, niedokrwistość tła nerkowego.

Mariusz Mikow

mariusz_mikow_180Chirurg, konsultant ds. chirurgii i ortopedii

W 1995 roku ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Sześć lat później, po ukończeniu trzyletnich studiów specjalizacyjnych we Wrocławiu, uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Uczestniczył w wielu prestiżowych kursach za granicą i w kraju, m. in. Mondial Vet w Lyonie, kongresie International Elbow Working Group w Dublinie, kongresach European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology w Monachium, warsztatach IEWG Elbow Dysplasia Film Reading Workgroup w Monachium, warsztatach z oceny dysplazji stawów biodrowych organizowanych przez PennHip w Monachium, sympozjach z zakresu innowacyjnych technik w ortopedii weterynaryjnej organizowanych przez KYON w Zurichu, w tym z osteosyntezy metodą ALPS i protezowania rowka rzepkowego, a także kilkukrotnie w Śląskich Warsztatach Diagnostycznych.

Zainteresowania naukowe: innowacje w ortopedii weterynaryjnej

Grzegorz Bogdański

Chirurg, konsultant ds. chirurgii i ortopedii

Lek. wet. Grzegorz Bogdański studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po kilku latach praktyki, w 2010 roku, ukończył Studium Specjalizacyjne z Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestnik wielu prestiżowych konferencji m.in. ze specjalistami z UC Davis – Philippem Mayhew, Williamem Culpem, Tamarą Grubb oraz Howardem Seimem III, a także warsztatów z Rafaelem Lourenço (daroplastyka), Frédéricem Sanspouxem (osteosynteza metodą  MIPO) czy też Filippo Marią Martini (TTA/TPLO).

Jego główne zainteresowania zawodowe to chirurgia układu moczowego oraz ortopedia. W przychodni SpecVet wykonuje m.in. korekcję chirurgiczną ektopowych moczowodów, cystotomię, uretrostomię, nefrektomię oraz umieszczanie stentów w moczowodach w przypadku kamicy moczowodów. Interesuje się również zagadnieniami z dziedziny medycyny regeneracyjnej.

Michał Wąsowicz

Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

Dr n. wet. spec. Michał Wąsowicz ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2006 r. W 2010 r. uzyskał tytuł specjalisty epizootiologii i administracji. W 2014 r. obronił pracę doktorską poświęconą chorobom jamy nosowej i zatok nosowych u kotów. Na co dzień zajmuje się szeroko pojętą wiedzą z zakresu stomatologii weterynaryjnej psów, kotów, królików i gryzoni. Wielką pasją jest stomatologia weterynaryjna oraz anatomia kliniczna zwierząt. Uczestnik wielu kongresów i warsztatów międzynarodowych organizowanych przez European Veterinary Dental College (EVDC), European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ). Autor licznych doniesień naukowych i artykułów z zakresu stomatologii weterynaryjnej i anatomii klinicznej. Od 2006 r. jest nauczycielem akademickim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2010 r. jest członkiem European Veterinary Dental Society (EVDS) oraz European Association of Veterinary Anatomists (EAVA).

Dagmara Majewska

Konsultant ds. stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej

Dagmara Majewska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Odbyła 3 staże z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej w UC Davis, Cornell University oraz University of Wisconsin. Dwie pierwsze to najlepsze uczelnie weterynaryjne na świecie, które wyznaczają kierunki rozwoju tej dziedziny medycyny. Tam konsultowała skomplikowane przypadki kliniczne, interpretowała wyniki zaawansowanej diagnostyki obrazowej — w tym tomografii stożkowej — oraz asystowała przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych i badaniach naukowych. Jeszcze podczas studiów odbyła praktyki zawodowe w największym szpitalu dla zwierząt w Europie – Royal Veterinary College w Londynie, gdzie pracowała na oddziałach kardiologii i intensywnej terapii oraz Szpitalu dla Zwierząt Towarzyszących na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii, gdzie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu chorób wewnętrznych i diagnostyki obrazowej. Nieustannie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach dotyczących medycyny weterynaryjnej w Polsce i na świecie, w tym w 2015 roku organizowanym przez BSAVA w Birmingham oraz przez EVDC w Gandawie. Jest współautorką publikacji naukowych z zakresu stomatologii weterynaryjnej.

Anna Jakubczak

Internista

Lek. wet. Anna Jakubczak jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Na studiach aktywnie uczestniczyła w spotkaniach Koła Naukowego SGGW. Doświadczenie zawodowe zbierała jako wolontariusz zarówno w warszawskich, jak i łódzkich lecznicach. Przez ostatnie półtora roku pracowała w Żoliborskiej Klinice Weterynaryjnej, w której odbyła również półroczny staż. Pasja do podróży zaprowadziła ją na wolontariat do ZAASO na Zanzibarze oraz do PAWS na Mauritiusie.

Dagmara Przybysz

Asystent weterynaryjny

Absolwentka Wydziału Biologii SGGW ze specjalizacją z biologii mikroorganizmów. Miłość do zwierząt zapędziła ją do przychodni weterynaryjnej SpecVet w grudniu 2013 roku i od tamtej pory odpowiada na miejscu za sprzęt laboratoryjny, analizy i badania hematologiczne oraz mikroskopowe. Prywatnie jest właścicielką kotek: szylkretowej Aryi i trójkolorowej Lilo.

Karolina Kulas

Asystent weterynaryjny

Absolwentka warszawskiego technikum weterynaryjnego. Związana z przychodnią SpecVet od listopada 2014 roku. Swoje pierwsze praktyki odbywała w Żoliborskiej Klinice Weterynaryjnej. Zanim trafiła do lecznicy małych zwierząt chciała pracować z dużymi zwierzętami.

Aleksandra Pieloszczyk

Asystent weterynaryjny

Ukończyła szkołę policealną o profilu technik weterynarii w Warszawie. Odbyła staż, a następnie pracowała jako technik w gabinecie weterynaryjnym oraz w schronisku dla zwierząt na Mazurach. Interesuje się psychologią zwierząt. Prywatnie właścicielka suczki Lucy.

[:en]

Marcin Suszyński, DVMMPVM

Director of the clinic, epidemiologist

Dr. Suszyński manages and supervises the SpecVet clinic being responsible for marketing and transfer of high-tech diagnostic and medical methods.

He graduated from the Faculty of Veterinary Medicine in Warsaw in 2004 and then, as the first Pole, completed a postgraduate study at UC Davis achieving the diploma Master of Preventive Veterinary Medicine (MPVM). Furthermore, he took part in numerous international and national courses (including the board-certification classes) associated with public health protection and animal hygiene. Dr. Suszyński is an expert in epidemiology and biosecurity, zoonotic diseases and the so called strategic diseases.

In his early professional career, he was involved in border control and avian transportation. He was giving lectures to the postgraduate students at the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, and classes on infectious diseases for English-speaking students. Today, Marcin is dedicating his time and efforts to develop the continuous education programs for veterinary surgeons. Making use of his international business and academic contacts, he invites to Poland the top class and worldwide recognized professors and specialists in different fields of veterinary medicine.

Agnieszka Neska-Suszyńska, DVM

Head of the clinic, nephrology, urology and endocrinology consultant

Dr. Agnieszka Neska-Suszyńska is involved in specialized treatments provided for patients with kidney and urinary tract diseases as well as in diagnostics of endocrine disorders. In her Reference Veterinary Practice, situated in Ursynów (one of the Warsaw districts) she provides consultancy services for nephology cases in animals from all over Poland, supported by modern and comprehensive diagnostics and advance medical treatments (including renal replacement therapies, such as hemodialysis).

Agnieszka graduated from the Faculty of Veterinary Medicine in Warsaw in 2006. Further on, she was developing her skills and getting new knowledge during internships classes supervised by the best American internists in the AMC clinic in New York and UC Davis (where she assisted in pioneering clinical trials, consulted unusual nephology and intoxication cases and applied specialized treatments, with hemodialysis and other detoxication techniques).

Dr. Agnieszka’s professional interests include detoxication techniques, renal transplantation, glomerular diseases, and renal-origin anemias.

Mariusz Mikow, DVM

mariusz_mikow_180

Surgeon, surgery and orthopedics consultant

Dr. Mariusz Mikow graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, in 1995 and six years later, further to completing three-year board-certification course, he was awarded a title of board-certified veterinary surgeon. He attended numerous renowned classes both abroad and in Poland, such as Mondial Vet in Lyon, International Elbow Working Group Congress in w Dublin, European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology Congresses in Munich, IEWG Elbow Dysplasia Film Reading Workgroup Workshop in Munich, workshop dedicated to hip dysplasia grading and evaluation organized by PennHip in Munich, symposia on innovative techniques in veterinary orthopedics held by KYON in Zurich, including ALPS fixation technique and patellar groove prosthesis techniques, and a number of Śląskie Warsztaty Diagnostyczne.

Dr. Mikow’s professional interests are focused on innovations in veterinary orthopedics.

Grzegorz Bogdański, DVM

Surgeon, surgery and orthopedics consultant

Dr. Grzegorz Bogdański graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences. After a few years of clinical work, in 2010, he completed three-year board-certification course at Wrocław University of Environmental and Life Sciences and became a board-certified veterinary surgeon. He participated in many international congresses, for example with specialists from UC Davis – Philipp Mayhew, William Culp, Tamara Grubb and Howard Seim III, and workshops with Rafael Lourenço (daroplasty), Frédéric Sanspoux (osteosynthesis MIPO), and Filippo Maria Martini (TTA/TPLO).

His main clinical interests include surgery of urinary tract, orthopedics and regenerative medicine. In SpecVet Clinic he performs: surgical treatment of ectopic ureters, cystotomy, ureterostomy, nephrectomy and ureteral stenting.

Michał Wąsowicz, DVM, PhD

Dentistry and maxillofacial surgery consultant

Dr. Michał Wąsowicz graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, in 2006 and became a board-certified specialist in epizootiology and veterinary administration in 2010. Further on, in 2014 he defended a doctoral thesis on nasal cavity and nasal sinuses diseases in the cat. In his day-to-day work, Michał dedicates the time for veterinary dentistry field in dogs, cats, rabbits and rodents. He is passionate about veterinary dentistry and clinical anatomy. He participated in many international congresses and workshop held by European Veterinary Dental College (EVDC), European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) and Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ). Dr. Wąsowicz has authored numerous scientific reports and papers on veterinary dentistry and clinical anatomy. Since 2006, he has been holding an academic teaching post at the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences. He is a member of the European Veterinary Dental Society (EVDS) and the European Association of Veterinary Anatomists (EAVA) since 2010.

Dagmara Majewska, DVM

Dentistry and maxillofacial surgery consultant

Dr. Dagmara Majewska graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences.

She completed three internships on veterinary dentistry and maxillofacial surgery at UC Davis, Cornell University and University of Wisconsin, of which the first two being recognized as the best veterinary schools in the world and determining a pathway for development of this field of veterinary medicine. There, she consulted complicated clinical cases, interpreted advanced imaging studies results, including cone beam computed tomography, and assisted in advanced surgical procedures and scientific studies. While studying at the vet faculty, Dagmara completed work placements in the largest animal hospital in Europe: Royal Veterinary College in London, where she worked at cardiology and intensive care sections, and in the Companion Animal Hospital at Copenhagen University in Denmark, where she was developing her knowledge and skills in internal disease and imaging diagnostics.

Dagmara has been taking part in international veterinary conferences held in Poland and abroad, including a BSAVA congress in Birmingham in 2015 and an EVDC congress in Ghent. She has co-authored scientific publications on veterinary dentistry.

Anna Jakubczak, DVM

Internist

Dr. Anna Jakubczak graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences.

While studying, Anna was actively attending the meeting of Student’s Scientific Working Group at her parent University. She built up her professional experience by volunteering in the clinics in Warsaw and Łodź. For the last year and a half, she was working in Żoliborska Klinika Weterynaryjna where she completed a six-month internship. Anna’s passion for travelling encouraged her to complete voluntary service at ZAASO in Zanzibar and in PAWS on Mauritius.

Dagmara Przybysz, MSc

Veterinary nurse

Darmara graduated from the Faculty of Biology, Warsaw University of Life Sciences, with special training on microbial biology. Her love for animals drove her to the SpecVet Clinic in December 2013 and since then, she’s been responsible for laboratory equipment, analyses and blood counts, and microscopic examinations. In private, she owns two queens: Arya, a calico kitty, and tricolor Lilo.

Karolina Kulas

Veterinary nurse

Karolina is a graduate of Warsaw Veterinary High School. She’s been working in the SpecVet Clinic since November 2014. She completed her first work placements in Żoliborska Klinika Weterynaryjna. Before joining a companion animal clinic, she wanted to work with large animals.

Aleksandra Pieloszczyk

Veterinary nurse

Aleksandra graduated from a veterinary post-secondary school in Warsaw. She completed an internship and then worked as a veterinary nurse in a vet practice and in an animal shelter situated in Mazury (a region in North-eastern Poland). Her interests include animal psychology. In private, she owns Lucy, a female dog.

Agnieszka Siedlecka

Veterinary nurse

[:]